درباره ما

شرکت دریای نیلگون چابهار

ما چه کاری انجام میدهیم

شرکت درﯾﺎي ﻧﯿﻠﮕﻮن ﭼﺎﺑﻬﺎر در راﺳﺘﺎي اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و اﺟﺮاي ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و اﯾﺠﺎد صدها ﺷﻐﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺑﻨﺪر ﺻﯿﺎدي ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر در زﻣﯿﻨﻪ ي ﺷﯿﻼت و ﻣﺤﺼﻮﻻت درﯾﺎﯾﯽ، ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ي ﺷﯿﻼت واﻗﻊ در ﺟﺰﯾﺮه ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺧﺪﻣﺎت 50 ﻟﻨﺞ و 300 ﻗﺎﯾﻖ ﺻﯿﺎدي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﯾﮏ واﺣﺪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻇﺮﻓﯿﺖ 4600 ﺗﻦ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن زﻣﯿﻨﻪ ي اﺷﺘﻐﺎل 300 ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

اﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ي ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎي ﺣﻼل و ﻣﯿﮕﻮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از مزرعه پرورش میگو در سایت پرورش میگوی گواتر و ﺻﯿﺪﮔﺎه ها ي ﺑﻨﺎدر ﮔﻮاﺗﺮ ، ﺑﺮﯾﺲ و ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺰﯾﺮه ي اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ي ﺻﺎدرات و واردات اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ دردﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ي ﻋﻤﻞ آوري اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯽ ﺣﺮام ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮاي ﺻﺎدر ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﺪف ﻗﻄﺐ ﺑﺰرﮔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺘﺨﺎر دارد ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان در ﺟﻤﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻫﻢ ﻃﺮاز ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻠﻨﺪ در ﺟﻬﺖ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎي اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ دارد.

ارﮔﺎﻧﻬﺎي طرف قرارداد با این ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ درﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ 5 ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺻﯿﺎدي ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ي ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ذوب آﻫﻦ ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ، ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ، ﺣﻔﺎري ﺧﻮزﺳﺘﺎن ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎي ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ، ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺘﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات و واردات ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرا ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮده و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺎزﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي : ﺗﻬﺮان ، اﻟﺒﺮز، ﻓﺎرس ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن (رﺿﻮي ، ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺷﻤﺎﻟﯽ ) در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

محصولات ما

بهترین نوع ماهی و میگو

مزارع پرورش میگو شرکت دریای نیلگون چابهار

بهترین نوع ماهی و میگو

نمونه محصول فیله ماهی

بهترین نوع ماهی و میگو

مزارع میگو گواتر

بهترین نوع ماهی و میگو

عمل آوری میگوی پرورشی

بهترین نوع ماهی و میگو

تجهیزات سردخانه اصفهان

بهترین نوع ماهی و میگو

بسته بندی ماهی

بهترین نوع ماهی و میگو